Vilkår

Galleria Kunstfestivals kunstmesse – «Kunst uten filter»
4.–8. juli 2023
Del av Festspillene Helgeland 1.–8. juli 2023.

Utstillingssted: 
Små og store lokaler i Sjøgata-området i Mosjøen.

1) Deltakeravgift 

Deltageravgift fra kr 2 800 – 3 600 inkl mva. Barn og unge under 18 år samt kunststudenter deltar GRATIS!

I dette inngår:

  • Utstillingsplass (varierer ut ifra lokalet). Bord og stoler tilbys etter forespørsel. For gjenstander og skulpturer vurderes arealbehovet individuelt.
  • Ingen begrensninger på antall verk som kan stilles ut i festivalperioden. Utstiller kan selge av veggen og så lenge det erstattes med nytt kunstverk.
  • Omtale med bilde av kunstverk i markedsføring. Samt presentasjon på www.galleria.no. Forutsatt innsending av tekst/info innen 1. april.
  • Henvisning til nummer på kart og skilting.
  • Generell markedsføring og PR/info under Galleria.

NB: Deltakelse er ikke bekreftet før tilsendt faktura er betalt. Faktura sendes ut i etterkant av påmelding, sammen med bekreftelse på tildelt plass. 

2) Utstillingslokaliteter og montering

a) Kunstverkene skal innleveres slik de skal utstilles. 

Det forventes at bilder som skal henges på vegg er innrammet og med egnet opphengssystem. Arrangørene betaler ikke innramming eller lignende. Det forventes at kunstner ordner med egnede bord, pidestaller, hyller etc til kunst-/håndverkgjenstander som f.eks  keramikk, glass og lignende.

b) Kunstneren eller representant for kunstneren skal i utgangspunktet selv være til stede under utstillingsperioden hvis ikke annen avtale er gjort. Kunstneren setter opp sitt behov for avlastning på utstillingsted innen påmeldingsfristen, 1. april. Kunstneren eller representant skal være til stede åpnings- og avslutningsdag og minst halvparten av utstillingsperioden.

c) Særegne utstillingslokaler er kunstfestivalens egenart. Veggene i utstillingslokalene er sterkt varierende og spenner fra hvitmalte vegger til grovt panel og tømmer i gamle sjøhus. Prisene for standplass er differensiert utfra plass, beliggenhet, fasiliteter mm. Utstillingssted henvises av Galleria kunstfestival. Vi er behjelpelige under oppsett av utstillingene, men ikke forvent at alt er “galleristandard”.

d) Utstillingslokalene bekreftes når påmeldingen mottas og er registrert.

d) Kunstverk monteres etter avtale med arrangør med stift, krok eller skrue på vanlig måte.

e) Kunstmessen finner sted fra 4. juli til 8. juli 2023.

f) Kunstverkene kan monteres fra mandag 3. juli og skal være opphengt/plassert før tirsdag 4. juli kl 12:00. Montering av utstilling skjer i samarbeid mellom kunstner og arrangør. Arrangøren har anledning til å vurdere og regulere det estetiske i presentasjonen.

g) Utstillingen kan demonteres etter lørdag 8. juli fra kl. 16.00. Kunstverk som ikke er solgt må hentes. Etter dette opphører arrangørenes ansvar.

3) Markedsføring

a) Senest 15. april skal utstiller gi arrangørene nødvendige opplysninger om egen person og virksomhet til bruk i pressemeldinger, nettsider, reklame mm (hvis utstiller ønsker).

b) Utstiller sender fotografier av representativt verk til bruk i markedsføring sendes elektronisk til post@galleria.no innen 15. april.

c) Arrangøren utarbeider program med utstillerliste og kart med oversikt over utstillingene og kunstnere. Dette legges også på www.galleria.no.

d) Arrangøren vil gi publikum og presse informasjon ved pressemeldinger, e-post og utsendelse av innbydelser, annonser, plakater, brosjyre/program, med mer. Utstillere vil også, ved henvendelse, motta et antall invitasjoner/brosjyrer (elektronisk) til sine kontakter samt e-post for videresending i sine kontaktlister.

4) Frakt og forsikring

a) Utstiller er selv ansvarlig for frakt og opphenging av kunstverk. Arrangøren dekker ikke fraktomkostninger. Skal arrangør være behjelpelig med opphenging må dette avtales spesielt og kunstneren må på forhånd opplyse om forsendelsemåte og transportør.

b) Utstiller stiller ut på eget ansvar og er ansvarlig for å sikre sine gjenstander og plassere dem slik at de ikke hindrer fremkommelighet i lokalet. Utstiller sørger selv for eventuell forsikring av de utstilte verk i utstillingstiden, hvis ikke annet er avtalt.

5) Salg av kunst og kunstavgift

a) Arrangøren beregner seg ikke provisjon av salg. Utstilleren står selv for salg av kunstverk under utstillingen, hvis ikke annet er avtalt særskilt med arrangøren.

b) Partene er kjent med bestemmelsene i lov av 4. november 1948 om avgift på offentlig omsetning av bildende kunst. I tillegg til kjøpesummen skal kjøper betale en avgift på 5 % til Bildende kunstneres hjelpefond for bilder med pris over kr 2000,-. Utstiller er selv ansvarlig for denne innbetalingen.

c) Salg av bilder og oppgjør er utstillers ansvar dersom ikke annet er avtalt.

d) Arrangøren betaler ikke utstillingsvederlag. I de tilfeller utstillingen kommer inn under vederlagsavtalen forpliktes partene å informere hverandre om dette før utstillingsavtalen inngås.

6) Andre vilkår

a) Avtalt utstillingssted skal holdes av begge parter. Ingen av partene kan frasi seg utstilling uten at den annen part samtykker, med mindre sykdom, ulykker, streik, boikott, oppsigelse av leieavtale eller lignende hindrer partene å holde avtalen.

b) I tilfelle Galleria Kunstfestival skulle bli avlyst, som følge av restriksjoner gitt av lokale eller nasjonale myndigheter, vil kunstneren få refundert deltakeravgiften i sin helhet. 

c) Partene er kjent med at etter lov av 12. mai 1961 om opphavsrett til åndsverk m.m er fotografering av de utstilte verk ikke tillatt uten opphavsmannens samtykke. Unntak fra regelen gjelder fotografering til privat bruk, informasjon rundt Galleria kunstfestival, til illustrasjon ved kunstkritikk eller vitenskapelig omtale eller pressedekning.

d) Eventuelle tvister mellom utstiller og arrangør søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, legges tvisten frem for de ordinære domstolene til avgjørelse.